Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (OP)

provozovatele elektronického portálu

www.ironicsport.cz

společnosti ibr s.r.o.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1.1  Společnost ibr s.r.o., IČ: 63675447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 37004, se sídlem Polabská 164/74, Praha 9, 196 00, dále jen „Prodávající“ provozuje internetový portál dostupný na elektronické adrese https://ironicsport.cz (dále jen „Portál“), kde nabízí k prodeji funkční sportovní oblečení (dále jen „Zboží“).

1.2 Tyto OP se uplatňují na Kupující, kteří využívají Portál a upravují vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 

2. VYMEZENÍ POJMů

2.1 Kupujícím se rozumí subjekt, který si na Portálu vybere a prostřednictvím Portálu zakoupí některé Zboží na Portálu nabízené a/nebo si na Portálu založí svůj uživatelský účet. Kupujícím může být jak fyzická, tak i právnická osoba.

2.2 Pokud to rozhraní Portálu umožní je Kupující oprávněn si bezplatně na Portálu vytvořit svůj profil za účelem zadání a uchování zadaných zejména kontaktních údajů Kupujícího, který slouží především ke zvýšení uživatelského komfortu Kupujícího v případě opakovaných nákupů na Portále, uchovávání uzavřených Kupních smluv a informací o objednaném Zboží (dále jen „Uživatelský účet“).

2.3 Kupující, který je fyzickou osobou a nejedná při uzavírání a plnění Smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“).

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1 V případě, že si Kupující vytvoří na Portálu Uživatelský účet, je povinen uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje a udržovat je v případě, že dojde během existence Uživatelského účtu Kupujícího a k jejich změně je povinen je udržovat aktuální, alespoň před každým opakovaným nákupem zkontrolovat jejich správnost, přičemž takto uvedené údaje pak Prodávající považuje za aktuální a správné. Prodávající nemůže nést a nenese jakoukoli odpovědnost za obtíže a škody způsobené uvedením nesprávných, neúplných, nepravdivých či neaktualizovaných údajů Kupujícím. Kupující nese odpovědnost za případnou újmu vzniklou Prodávajícímu v souvislosti s nesplněním povinností ze strany Kupujícího dle tohoto odstavce (3.1).

3.2 Vytvoření Uživatelského účtu není podmínkou pro nákup zboží na Portálu.

3.3 Uživatelský účet Kupujícího je chráněn Uživatelským jménem a Heslem. Kupující má ve vlastním zájmu povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně Uživatelského jména a Hesla a nikomu tyto údaje nesdělovat. V případě, že přesto dojde k jejich zneužití nenese Prodávající za případně způsobené škody a/či jiné újmy jakoukoli odpovědnost.

3.4 Uživatelský účet je nepřenosný a může jej využívat pouze osoba, která Uživatelský účet vytvořila, k níž jsou vztaženy poskytnuté údaje. Kupující není oprávněn umožnit použití Uživatelského účtu další osobě.

3.5 Prodávající je oprávněn Uživatelský účet Kupujícího zrušit zejména pokud dojde k porušení ustanovení Smlouvy a/nebo těchto OP ze strany Kupujícího a/nebo když není uživatelský účet využit více než 23 měsíců.

3.6 Uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný stejně jako Portál Prodávajícího, a to zejména z důvodu nezbytné technické údržby na straně Prodávajícího a/nebo třetích osob, které pro Prodávajícího zajišťují provoz Portálu a dalších souvisejících služeb.

3.7 Vytvořením Uživatelského účtu Kupující potvrzuje, že se seznámil s textem těchto OP a vyjadřuje svůj souhlas se zněním těchto OP.

 

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1 Portál obsahuje informace o Zboží, které si Kupující může prostřednictvím Portálu od Prodávajícího zakoupit. Veškeré na Portálu uvedené nabídky Zboží jsou pouze informativního charakteru a Prodávající takovým uvedením nečiní nabídku k uzavření Smlouvy a není tak ani povinen s Kupujícím ohledně konkrétního Zboží takovou Smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odstavce 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.2 Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím Portálu, přičemž příslušné prostředky komunikace na dálku si zajišťuje na své náklady Kupující.

4.3 Objednávka může být prostřednictvím Portálu uzavřena jedině na základě řádně vyplněného příslušného formuláře na Portálu (dále jen „Formulář“) a jeho akceptace ze strany Prodávajícího. Před odesláním Formuláře je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Formuláře. Formulář Kupující Prodávajícímu odešle kliknutím na příslušné tlačítko na Portálu. Údaje uvedené ve Formuláři považuje Prodávající za správné. Neprodleně po obdržení Formuláře Prodávající Kupujícímu toto obdržení potvrdí emailovou zprávou na Kupujícím zadanou emailovou adresu (dále jen „Emailová adresa“). V okamžiku odeslání potvrzení přijetí Formuláře Prodávajícím na Emailovou adresu Kupujícího je Smlouva uzavřena a nabývá účinnosti.

4.4 Odesláním objednávky Kupující vyjadřuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření Smlouvy. Odesláním objednávky dále Kupující potvrzuje, že se seznámil s textem těchto OP a vyjadřuje svůj souhlas se zněním těchto OP.

4.5 V případě zjevné chyby na straně Prodávajícího není Prodávající povinen Zboží za tuto cenu Kupujícímu dodat, a to ani v případě, že Kupující již obdržel potvrzení objednávky a došlo k uzavření Smlouvy. Za zjevnou chybu v ceně se považují zejména situace, kdy cena neodpovídá ceně obvyklé u většiny ostatních prodejců, je posunuta desetinná čárka, chybí, či přebývá číslice apod.

4.6 Uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné pouze v Českém jazyce.

4.7 Uzavřením Smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které Prodávajícímu poskytl jsou správné, úplné, pravdivé a aktuální a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány, využívány a uchovávány za účelem realizace předmětu Smlouvu a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

4.8 Kupující bere na vědomí, že může nastat situace, kdy například Kupující poptá větší množství Zboží, jiné velikosti či barvy, než má Prodávající skladem k dispozici. V takovém případě Prodávající nejprve o této skutečnosti informuje Kupujícího a teprve ve chvíli, kdy Kupující potvrdí například částečnou dodávku Zboží, které je k dispozici je okamžikem takového potvrzení uzavřena Smlouva.

4.9 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu s Kupujícím, a to zejména jedná-li se o subjekt, který dříve porušil Smlouvu a/nebo OP Prodávajícího a/nebo je v prodlení s úhradou svých závazků vůči Prodávajícímu.

4.10 Ustanoveními čl.4 těchto OP není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

5. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Kupující je po uzavření Smlouvy povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu za Zboží (dále jen „Cena“), a to včetně všech souvisejících nákladů na balení a přepravu Zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu či případných dalších nákladů tak, jak je sjednáno ve Smlouvě (dále jen „Kupní cena“). Cena je Prodávajícím uvedena u příslušného Zboží a dále pak spolu s Kupní cenou na daňovém dokladu, který Kupující obdrží.

5.2 Cena a Kupní cena jsou platné v okamžiku uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a Kupujícím.

5.3 Kupní cena je vždy uvedena včetně DPH a všech veškerých případných dalších příslušnými normami stanovených poplatků.

5.4 Kupující je oprávněn si zvolit způsob platby Kupní ceny dle svého uvážení z forem nabízených Prodávajícím na Portále:

a) Bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího číslo: 2001369845/2010 vedeného u: Fio Banka a.s.; v případě bezhotovostní úhrady je Kupující povinen vždy uvést variabilní symbol sdělený mu Prodávajícím při uzavření Smlouvy;

b) Bezhotovostně platební kartou, v takovém případě Kupující bere na vědomí, že platba probíhá prostřednictvím platební brány a řídí se podmínkami této platební brány;

c) Dobírkou, tj. v hotovosti v okamžiku doručení zvolenou přepravní službou;

d) V hotovosti na výdejním místě Prodávajícího, pokud je takové místo k dispozici.

V případě platby v hotovosti či dobírkou je Kupní cena splatná nejpozději před převzetím Zboží, v případě bezhotovostní platby nejpozději do pěti (5) dnů od okamžiku uzavření Smlouvy. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy s jejíž úhradou je Kupující v prodlení. Kupující bere na vědomí, že v případě bezhotovostní úhrady Kupní ceny nedojde k expedici Zboží před uhrazením Kupní ceny Prodávajícímu.

5.5 Pokud je Kupujícím podnikatel a nákup Zboží je osvobozen od daně nebo jiných odvodů v návaznosti na určité postavení či status Kupujícího a Kupující takový status následně ztratí anebo vyjde najevo, že jej neměl ani v době uzavření Smlouvy, nebo bude z jiného důvodu na straně Kupujícího Prodávajícímu příslušným orgánem státní správy a/nebo úřadem doměřena daň nebo jiný odvod, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit neprodleně částku rovnající se takto doměřené dani nebo odvodu.

5.6 Ustanovení čl. 5 nemá žádný vliv na právo Prodávajícího podle svého uvážení prodávat Zboží i za nižší ceny a/nebo jej poskytovat zdarma.

 

6. DODACÍ PODMÍNKY A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

6.1 Způsob a místo dodání Zboží si Kupující vybírá na základě své preference v rámci objednání Zboží na Portále ze zde dostupných způsobů.

6.2 Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti, která je uvedena na Portále a na zvoleném způsobu platby a doručení. Prodávající nemůže ovlivnit dobu dodání u smluvních přepravců.

6.3 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy a předání zboží.

6.4 Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5 Kupující si v rámci Portálu může dle svých preferencí zvolit způsob doručení Zboží z aktuální nabídky Portálu:

a) Osobní odběr na výdejním místě Prodávajícího

Osobní odběr je možný pouze na základě informačního emailu, že Zboží je připraveno k vyzvednutí (dále jen „Výzva k vyzvednutí“), a to v provozní době určené Prodávajícím. Prodávající se zavazuje si vyzvednout připravené Zboží nejpozději ve lhůtě šesti pracovních dní následujících po dni, v němž bylo Kupujícímu doručena Výzva k vyzvednutí. Kupující má možnost v případě, že není schopen Zboží vyzvednout ve lhůtě šesti pracovních dnů tuto lhůtu prodloužit o čemž je povinen informovat Prodávajícího prostřednictvím emailu eshop@ironicsport.cz;

b) Osobní odběr na obchodních místech doručovací služby Zásilkovna

Osobní odběr se řídí podmínkami dopravce a je možný na základě výzvy ze strany služby Zásilkovna;

c) Doručení prostřednictvím dopravních společností dle výběru na Portále

Doručení prostřednictvím přepravních společností probíhá dle podmínek a na základě výzev konkrétního zvoleného dopravce.

6.6 V případě, že si Kupující nevyzvedne Zboží ve stanovené lhůtě dle čl. 6.5 těchto OP má Prodávající právo:

a) Objednávky/Smlouvy na Zboží, u nichž Kupující zvolil úhradu v hotovosti na výdejním místě stornovat;

b) Nevyzvednuté Objednávky/Smlouvy na Zboží zaslané prostřednictvím dopravních společností hrazené dobírkou stornovat;

c) Objednávky/Smlouvy na Zboží hrazené bezhotovostně u nichž byl zvolen osobní odběr na výdejním místě Prodávajícího uložit. O uložení nevyzvednuté zásilky je Prodávající Kupujícího povinen písemně informovat na emailovou adresu Kupujícího s tím, že v případě, že nedojde k vyzvednutí Zboží v dodatečné lhůtě patnácti dnů ode dne odeslání písemné informace o uložení Zboží má Prodávající právo na úhradu nákladů spojených se skladováním uloženého Zboží, které činí 50,- Kč (padesát korun českých) denně. Pokud si Kupující nevyzvedne Zboží do doby, kdy se vyrovná výše nákladů na skladování s cenou Zboží má Prodávající právo Zboží prodat a výtěžek použít na úhradu nákladů na uložení Zboží;

d) Nevyzvednuté Objednávky/Smlouvy na Zboží zaslané prostřednictvím dopravních společností hrazené bezhotovostně uložit. Prodávající nevyzvednuté Zboží opakovaně zašle Kupujícímu na základě žádosti Kupujícího adresované na eshop@ironicsport.cz a po předchozí úhradě nákladů na opakované doručení na účet Prodávajícího. V případě, že Kupující ani na základě výzvy ze strany Prodávajícího nepovede úhradu nákladů na opakované doručení bude nevyzvednutá zásilka uložena a Prodávající má právo postupovat dle ustanovení čl. 6.6 ii) této Smlouvy.

6.7 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání zjevného porušení obalu je Kupující povinen sepsat s dopravcem Záznam o škodě nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V opačném případě se vystavuje Kupující nebezpečí, že případná reklamace nebude uznána.

6.8 Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením Kupní ceny, nejdříve však převzetím Zboží. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží. V případě, že Zboží nepřevezme (s vyjímkou případu, kdy je při poškození Zboží během přepravy v souladu s Čl.6, odst. 6.7 těchto Podmínek Kupující oprávněn převzetí Zboží odmítnout) přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího okamžikem, kdy měl možnost Zboží převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Kupujícího znamená, že od takového okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A JAKOST

7.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané Zboží je ve shodě se Smlouvou a že Zboží:

a) Má vlastnosti, které Prodávající s Kupujícím dohodli a pokud nebyly výslovně sjednány, pak takové, které uvádí v popisu Zboží či takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;

b) Je v množství anebo hmotnosti sjednané ve Smlouvě;

c) Splňuje požadavky na předmětné Zboží kladené právními předpisy;

d) Je vhodné pro účely uvedené Prodávajícím anebo pro účely pro Zboží identického typu obvyklé.

7.2 Pokud Kupující uzavřel Smlouvu jako Spotřebitel, může uplatnit svá práva z vadného plnění do dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí zboží.

7.3 Práva z vadného plnění může Spotřebitel oznámit Prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu eshop@ironicsport.cz , dopisem na adresu sídla anebo osobně na výdejním místě Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje přijetí reklamace kteroukoli z výše popsaných forem. Kupující může využít formulář poskytovaný Prodávajícím, který tvoří přílohu č.1 těchto OP. Reklamace musí obsahovat alespoň popis vad a požadovaný způsob řešení reklamace. Požadovaným způsobem vyřízení reklamace může být výměna za nové zboží, oprava zboží nebo přiměřená sleva z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně využívat, může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.4 Spolu s oznámením vady je Kupující povinen prokázat původ Zboží doložením záručního listu (byl-li vydán), daňovým dokladem či Smlouvou, popř. dalším průkazným způsobem.

7.5 Reklamaci vyřídí Prodávající v souladu s Kupujícím uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že Kupující nezvolil v oznámení reklamace způsob řešení vady má Kupující stejná práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

7.6 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující následující práva:

 • Na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějící části Zboží;
 • Na odstranění vady opravou Zboží;
 • Na přiměřenou slevu z Ceny;
 • Na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že Kupující zvolí vyřešení dodáním nového Zboží nebo chybějící části či odstraněním vady opravou Zboží a Prodávající tak neučiní v přiměřené lhůtě, kterou uvedl v Potvrzení o přijetí reklamace, nebo sdělí Kupujícímu, že takovým způsobem není schopen reklamaci vyřešit má Kupující právo na odstoupení od Smlouvy.

7.7 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy má Kupující následující práva:

 • Na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějící části Zboží;
 • Na odstranění vady opravou Zboží;
 • Na přiměřenou slevu z Ceny.

V případě, že Kupující zvolí vyřešení dodáním nového Zboží nebo chybějící části či odstraněním vady opravou Zboží a Prodávající tak neučiní v přiměřené lhůtě, kterou uvedl v Potvrzení o přijetí reklamace, nebo sdělí Kupujícímu, že takovým způsobem není schopen reklamaci vyřešit má Kupující právo na odstoupení od Smlouvy. V případě, kdy nemůže Kupující řádně Zboží užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží je Kupující rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy.

7.8 V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůže Kupující odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit Zboží ve stavu, v jakém jej Kupující obdržel. To neplatí, lze-li uplatnit ustanovení §2110 občanského zákoníku.

7.9 O vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího písemně v souladu s těmito OP.

7.10 V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží je Kupující povinen původní Zboží Prodávajícímu vrátit, náklady na vrácení Zboží nese Prodávající, který také vybírá a zajišťuje přepravu vraceného původního Zboží.

7.11 V případě, že je Kupující podnikatel ve smyslu §420, §421 a §422 občanského zákoníku je povinen oznámit Prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří (3) dnů od převzetí Zboží.

7.12 Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

a) Zboží, které je prodávané Prodávajícím za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

b) Opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c) Použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebování, kterou Zboží mělo, když jej Kupující převzal;

d) Kdy to vyplývá z povahy Zboží.

7.13 Pokud si Kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci cena do patnácti (15) dnů ode dne odeslání písemné informace o vyřízení reklamace zašle Prodávající Kupujícímu písemné upozornění a zároveň je Prodávající oprávněn vyřízenou reklamaci na výdejním místě Prodávajícího uložit. O uložení vyřízené reklamace je Prodávající Kupujícího povinen písemně informovat na emailovou adresu Kupujícího s tím, že v případě, že nedojde k vyzvednutí Zboží v dodatečné lhůtě pěti dnů ode dne odeslání písemné informace o uložení vyřízené reklamace má Prodávající právo na úhradu nákladů spojených se skladováním uloženého Zboží, které činí 50,- Kč (padesát korun českých) denně. Pokud si Kupující nevyzvedne Zboží do doby, kdy se vyrovná výše nákladů na skladování s cenou Zboží má Prodávající právo Zboží prodat a výtěžek použít na úhradu nákladů na uložení Zboží.

7.14 Reklamaci nelze uplatnit ke Zboží a funkcionalitám Portálu, které jsou/bylo poskytnuto zdarma.

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

8.1 Kupující, který je zároveň Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy do čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží. V případě odstoupení kupujícího od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.

8.2 Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využít formulář, který tvoří přílohu č. 2 těchto OP.

8.3 Kupující je zároveň povinen prokázat původ Zboží doložením záručního listu (byl-li vydán), daňovým dokladem či Smlouvou, popř. dalším průkazným způsobem.

8.4 Přijetí písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Spotřebiteli Prodávající potvrdí na Emailovou adresu Kupujícího. Kupní cenu Spotřebiteli v případě odstoupení od Smlouvy Prodávající uhradí nejpozději do 14 dní ode dne přijetí odstoupení Spotřebitele od Smlouvy stejným způsobem, jakým Kupní cenu od Spotřebitele obdržel, případně jiným způsobem, pokud s ním Spotřebitel souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady. Prodávající není povinen vrátit Spotřebiteli Kupní cenu dříve, než je mu doručeno vracené Zboží nebo Spotřebitel neprokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

8.5 Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.6 Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

V souladu s Obchodními podmínkami a platnou legislativou je třeba vrátit zboží úplné, se všemi doplňky, s nimiž je Spotřebitel od Prodávajícího obdržel, v původním (či jiném obalu zajišťujícím, že nedojde k jeho poškození během dopravy), ale hlavně nepoužité v tom smyslu, že nevykazuje vyšší míru opotřebení, než je ta, k níž by došlo, pokud by si Spotřebitel zboží v běžném kamenném obchodě před jeho zakoupením normálně vyzkoušel. Právě možnost si zboží vyzkoušet, že je Spotřebiteli dostatečně velké, cítí se v něm dobře apod. je smyslem právní úpravy, jež Spotřebiteli umožňuje odstoupit od Kupní smlouvy. Nelze tedy v zakoupeném Zboží například sportovat a pak jej Prodávajícímu vrátit. To při nákupu v kamenném obchodě Spotřebitel rovněž nemůže a v takovém případě Spotřebitel nese za opotřebení zboží veškerou odpovědnost, a to i finanční.

8.7 Zboží musí vrátit Spotřebitel Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

8.8 Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, pokud bylo zboží na základě jeho přání nebo pro jeho osobu upraveno.

8.9 Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.

8.10 Kupující, který není Spotřebitelem, nemá právo od Smlouvy odstoupit.

8.11 Odstoupení Prodávajícího:

a) Prodávající má možnost od Smlouvy odstoupit, pokud Kupující neuhradí Kupní cenu řádně a včas;

b) Prodávající může dále od Smlouvy odstoupit v případě, pokud jsou zásoby předmětného zboží vyprodány nebo pokud zboží již není dále na trh výrobcem tohoto zboží dodáváno;

8.12 Odstoupení od Smlouvy musí být vždy činěno písemně a bude Kupujícímu zasláno na jeho Emailovou adresu.

8.13 Pokud Prodávající odstoupí od Smlouvy až poté, co Kupující uhradil Kupní cenu, Prodávající Kupní cenu Kupujícímu vrátí na bankovní účet Kupujícího. Kupující je povinen v takovém případě Prodávajícímu sdělit číslo a bankovní ústav u něhož je bankovní účet na jeho jméno veden. V případě, že tak neučiní ani po písemné výzvě je Prodávající oprávněn Zboží uložit a o uložení Zboží je Prodávající Kupujícího povinen písemně informovat na emailovou adresu Kupujícího s tím, že v případě, že nedojde k vyzvednutí Zboží v dodatečné lhůtě pěti dnů ode dne odeslání písemné informace o uložení vyřízené reklamace má Prodávající právo na úhradu nákladů spojených se skladováním uloženého Zboží, které činí 50,- Kč (padesát korun českých) denně. Pokud si Kupující nevyzvedne Zboží do doby, kdy se vyrovná výše nákladů na skladování s cenou Zboží má Prodávající právo Zboží prodat a výtěžek použít na úhradu nákladů na uložení Zboží.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJů

9.1 Kupující bere na vědomí, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje za účelem poskytnutí plnění k němuž je vázán zejména uzavřenou Smlouvou a proto Prodávající své povinnosti informovat Kupujícího ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) vyplývající a související s jednáním o uzavření Smlouvy, uzavřením a plněním Smlouvy a pro další účely plnění povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím těchto zásad Zpracování osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány kvůli změnám právních předpisů a/nebo změnám v technologiích používaných pro nákup prostřednictvím Portálu.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, Kupující uzavřením Smlouvy prostřednictvím Portálu výslovně akceptuje tyto Obchodní podmínky v platné verzi.

10.2 Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě u Prodávajícího a není Kupujícímu přístupná. Kupující však vždy obdrží potvrzení Objednávky s celkovým shrnutím objednávky od Prodávajícího písemnou formou, a tedy má vždy přístup ke Smlouvě i bez součinnosti Prodávajícího. Prodávající doporučuje Kupujícímu vždy potvrzení Objednávky s celkovým shrnutím objednávky archivovat.

10.3 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, registrovaných značek, firemních log Prodávajícího nebo třetích stran jejichž produkty a služby Prodávající prodává či využívá k realizaci obchodu prostřednictvím internetu.

10.4 Všechna práva k Portálu Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně, nikoli však výlučně, rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Portál nebo jeho část bez souhlasu Prodávajícího.

10.5 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Portálu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Portál a užívat Portál nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.6 Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškeré informace správné a pravdivé. Prodávající tak bude veškeré poskytnuté informace považovat za správné a pravdivé.

10.7 Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese a nemůže nést jakékoli záruky a/či důsledky za nedoručení Písemné komunikace vinou selhání Komunikačních prostředků na straně Kupujícího (například nedoručení Písemné komunikace od Prodávajícího Kupujícímu kvůli nevhodně nastavené antispamové ochraně apod.).

10.8 Pokud není ve Smlouvě a/nebo těchto OP výslovně uvedeno jinak není ani Prodávající, ani Kupující oprávněn jednostranně ukončit Smlouvu.

10.9 Veškerou písemnou korespondenci si Prodávající s Kupujícím vzájemně doručují elektronickou poštou, pro vyloučení jakýchkoli pochybností se písemnou formou pro potřeby těchto Obchodních podmínek a Smlouvy rozumí prostřednictvím emailové komunikace zaslané Kupujícím a prokazatelně doručené na emailový účet uvedený v kontaktních údajích elektronického obchodu umístěného na internetové adrese ironicsport.cz a dále zaslané Prodávajícím na elektronickou (emailovou) adresu Kupujícího poskytnutou Kupujícím v souladu s těmito OP.

10.10 Prodávající je oprávněn změnit a doplnit tyto Obchodní podmínky, taková změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti takové změny. Prodávající bude o takové změně informovat pouze Kupující, kteří mají aktivní Uživatelský účet, aby měli informaci o změně Obchodních podmínek k dispozici před realizací nové objednávky. Nabytím platnosti nových OP pozbývají platnosti původní OP.

10.11 V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s takovými případy a událostmi a pokud takový stav přetrvá déle než 10 dnů mají Prodávající i Kupující právo od Smlouvy odstoupit.

10.12 Přílohou těchto Obchodních podmínek jsou jako Příloha č.1 Vzorový formulář pro reklamaci a jako Příloha č.2 Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

10.13 Veškeré právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se vždy řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Smlouvou či těmito Obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. K řešení jakéhokoliv sporu vzniklého ze Smlouvy, v souvislosti s ní, nebo jejím ukončením je příslušný věcně a místně příslušný soud České republiky.

10.14 Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů ze Smlouvy s Prodávajícím v souladu s §20d a násl. Zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (coi.cz ). Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu Kupujícího, který je spotřebitelem s Prodávajícím prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.15 Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných či neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.16 Pokud Smlouva nestanoví jinak, není Kupující ani Prodávající oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za druhou stranou Smlouvy (splatnou, nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce druhé strany Smlouvy (splatné, nebo nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

10.17 Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765, odst. 2 Občanského zákoníku.

10.18 Není-li výslovně uvedeno jinak, Prodávající i Kupující nesou samostatně, na své straně náklady a výdaje, které vynaložili v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy.

10.19 Jakékoli změny Smlouvy musí mít písemnou formu.

10.20 Materiály publikované v rámci Portálu mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou v rámci Portálu uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

10.21 Pokud Prodávající s Kupujícím sjednal Smlouvu s individuálně nastavenými podmínkami uplatní se tyto OP v takovém rozsahu, v jakém neodporují takovému individuálnímu smluvnímu ujednání.

Tyto podmínky jsou k dispozici na Portálu www.ironicsport.cz a nabývají účinnosti 1.1.2024.

 

  

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 - VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

 

ZBOŽÍ NA REKLAMACI ZASÍLEJTE VÝHRADNĚ NA ADRESU:
Ironicsport.cz - sklad High Life, Modřanská 80, Praha 4, 143 00

 

Prodávající (sídlo, nikoli adresa pro vracení zboží):

Internetový obchod: https://www.ironicsport.cz/

Společnost: ibr s.r.o.

Se sídlem: Polabská 164/74, Praha 9, 196 00

IČ: 63675447, DIČ: CZ63675447

E-mailová adresa: eshop@ironicsport.cz  

Zboží na reklamaci zasílejte výhradně na adresu:

Ironicsport.cz, sklad High Life, Modřanská 80, Praha 4, 143 00

 

Odesílatel a spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) Vážení,

dne (*doplnit) jsme ve Vašem obchodě www.ironicsport.cz vytvořili objednávku:

 • Číslo objednávky:
 • Datum obdržení zboží:
 • V ceně:
 • Jméno a příjmení spotřebitele:
 • Adresa spotřebitele:
 • Email:
 • Telefon:

Zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat).

 

Požadujeme vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat v souladu s ustanovením článku 7 Obchodních podmínek internetového obchodu www.ironicsport.cz ).

 

Zároveň je Kupující povinen spolu s oznámením vady prokázat původ Zboží doložením záručního listu (byl-li vydán), fakturou či Potvrzením objednávky. Pokud není Kupující schopen potřebné doklady předložit, je povinen doložit uzavření Smlouvy jiným prokazatelným způsobem. V příloze tohoto oznámení Vám tedy zasíláme tyto dokumenty:

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

(*doplňte)

 

 

 

______________________________________

                                  Podpis

 

 

 

 

Příloha č.2 - VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

ZBOŽÍ ZASÍLEJTE ZPĚT VÝHRADNĚ NA ADRESU:
Ironicsport.cz - sklad High Life, Modřanská 80, Praha 4, 143 00

 

Prodávající (sídlo, nikoli adresa pro vracení zboží):

Internetový obchod: https://www.ironicsport.cz/

Společnost: ibr s.r.o.

Se sídlem: Polabská 164/74, Praha 9, 196 00

IČ: 63675447, DIČ: CZ63675447

E-mailová adresa: eshop@ironicsport.cz  

Zboží zpět zasílejte výhradně na adresu:

Ironicsport.cz, sklad High Life, Modřanská 80, Praha 4, 143 00

 

Odesílatel a spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 

Dne (*doplňte) jsme si na Vašich internetových stránkách www.ironicsport.cz v internetovém obchodě objednali zboží (*doplňte), číslo objednávky (*doplňte), v hodnotě (*doplňte) Kč. Objednané zboží jsme obdrželi dne (*doplňte).

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využíváme svého zákonného práva a odstupujeme od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasíláme zpět, a zároveň Vás žádáme o poukázání kupní ceny ve výši (*doplňte) Kč a ceny za poštovné na bankovní účet číslo (*doplňte) nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

Zároveň je Kupující povinen spolu s tímto Oznámením prokázat původ Zboží doložením záručního listu (byl-li vydán), fakturou či Potvrzením objednávky. Pokud není Kupující schopen potřebné doklady předložit, je povinen doložit uzavření Smlouvy jiným prokazatelným způsobem.

V příloze tohoto oznámení Vám tedy zasíláme tyto dokumenty:

(*doplňte)

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

 

 

______________________________________

                             Podpis