Zásady zpracování osobních údajů

 Zásady zpracování osobních údajů

 

Obecné informace

Správce osobních údajů je osoba, která sama nebo společně s dalšími osobami určuje )čely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem osobních údajů pro portál na adrese www.ironicsport.cz je společnost ibr s.r.o., IČ: 63675447, se sídlem Polabská 164/74, Praha 9, 196 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod  spisovou značkou C 37004.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 

Proč, jaké a jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Pokud si od nás objednáte zboží a/či služby, potřebujeme proto, abychom mohli naplnit ujednání tím pádem mezi námi uzavřené kupní smlouvy, od Vás údaje (jedná se především o Vaše jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresu, kontaktní spojení). V případě, že bychom s těmito údaji od Vás nepracovali nebyli bychom schopni Vám doručit objednané zboží či služby. Osobní údaje zpracováváme nejenom za účelem poskytování nabízených služeb a jejich zdokonalování, ale také pro řešení reklamací, odpovídání na Vaše dotazy, informování o stavu a dostupnosti zboží, marketingové kampaně a informování o novinkách, akcích a slevách pro Vás, pokud jste nám výslovně poskytli Váš souhlas i pro tyto účely.

Pokud nás budete kontaktovat emailem či telefonicky budeme v takových případech také zpracovávat osobní údaje, které nám během této komunikace poskytnete (především se jedná o jméno, příjmení, kontaktní spojení a v některých případech také adresu).

Údaje zpracováváme zejména na základě čl.6 odst. 1 písm.b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost; na základě čl.6 odst.1 písm.c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Při komunikaci s námi a/nebo objednání zboží a/či služeb nám můžete poskytnout dobrovolně i další údaje, které nám slouží k lepší komunikaci s Vámi a k poskytnutí vyššího komfortu nabízených služeb.

Pokud jste se na našich stránkách přihlásili k odběru Newsletteru použijeme Vaše jméno, příjmení a emailovou adresu pro zasílání informací v nich obsažených. Konáme tak na základě ustanovení §7 odst.3 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Ze zasílání Newsletteru se můžete kdykoli odhlásit.

Poskytujete-li nám v průběhu jednání s námi osobní údaje třetích osob (například pro potřeby doručení), je Vaší povinností dotyčnou osobu o takovém jednání informovat a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Po doručení zboží můžete obdržet emailovou žádost o hodnocení nákupu a zboží.

 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat nezbytně nutnou dobu k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy a zákonných předpisů (po dobu objednávky, záruční doby, dobu vyplývající z daňové legislativy – naše povinnost evidovat daňové doklady apod.).

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány maximálně po dobu trvání smlouvy a obchodního vztahu mezi správcem a Vámi. Dále pak po dobu 3 let od skončení tohoto vztahu, není-li dále stanoveno jinak.

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby právních nároků správce v soudních, mimosoudních a vykonávacích řízeních budou zpracovávány po dobu 10 let od skončení obchodního vztahu mezi správcem a Vámi, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů jsou uchovávány po dobu v nich uvedenou; například Vaše osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchovává správce po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchovává správce po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.

Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce, budou uchovávány maximálně po dobu trvání smlouvy a obchodního vztahu mezi správcem a Vámi. Dále pak po dobu 3 let od skončení tohoto vztahu.

 

Kdo se k datům dostane

Osobní údaje, k jejichž zpracování jste nám udělili svůj souhlas, mohou pro správce zpracovávat i externí subjekty, které správce pověřuje výkonem některých činností potřebných pro zajištění poskytovaných služeb. V rámci toho může docházet i ke zpracování Vašich osobních údajů, a to na základě právních předpisů (k tomuto zpracování tedy správce nepotřebuje Váš souhlas). Dodavatelé správce se tak stávají zpracovateli, jsou však oprávněni s Vašimi osobními údaji nakládat pouze v rozsahu činností, které pro správce vykonávají. Jedná se zejména o:

Vámi zvoleného dopravce – údaje nezbytné pro doručení Vámi zakoupeného zboží, které by Vám bez jejich poskytnutí nebyl schopen doručit; jedná se především o jméno, příjmení, doručovací adresu, kontaktní spojení a v případě platby na dobírku také celkovou částku za zboží, kterou od Vás jakožto úhradu za zboží bude dopravce při předání zboží požadovat;

Poskytovatele IT služeb, poskytovatele účetních a daňových služeb poskytovatel e-shopového řešení, apod.;

Provozovatel portálu Heureka.cz – společnost Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely;

Obchodní společnost Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČ: 26168685, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 6493 jako poskytovatel marketingových služeb;

Další společnosti, jejichž služby správce zatím nevyužívá.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

Další informace

Společnost ibr s.r.o. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Společnost ibr s.r.o. nemá údaje o Vaší platební kartě, kterou platíte na Portále www.ironicsport.cz  za objednané zboží. Takovými údaji disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušné bankovní instituce.

 

Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

Zvláštní práva

Proti zpracování, které provádí správce na základě našich oprávněných zájmů, můžete vznést námitku. Postup pro uplatnění námitky lze nalézt v textu níže.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a požádat o informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a žádat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po správci v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud se domníváte, že s daty nenakládá správce správně máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

Vaše práva:

a) Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů a přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

(b) Právo na opravu

Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

(c) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například situace, kdy zpracovávané údaje nejsou pro níže uvedené účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí nezbytné doby pro zpracováníautomaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem Vaše osobní údaje zpracovávat) a o jejím vyřízení budete detailně informován/a.

(d) Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů (tedy, aby nedošlo k jejich využívání, ale zároveň, aby nedošlo k jejich úplné likvidaci), avšak pouze v následujících případech:

(i) zpochybníte přesnost osobních údajů (zpracování bude poté omezeno na dobu potřebnou pro ověření přesnosti);

(ii) zpracování je protiprávní a nemáte zájem o výmaz;

(iii) správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, avšak vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;

(iv) vznesete námitku proti zpracování a probíhá ověření, zda oprávněné důvody správce pro zpracování převažují nad těmi Vašimi.

I v případě, že dojde k omezení zpracování, bude správce nadále moci Vaše osobní údaje zpracovávat v těch případech, kdy to bude potřeba pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků nebo pro ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob.

(e) Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

(f) Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

(g) Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

 

Automatizované individuální rozhodování

Automatizovaným individuálním rozhodováním se rozumí situace, kdy ke zpracování osobních údajů dochází výhradně automatizovaně (bez lidského zásahu), tj. Pomocí automatických informačních systémů, webových programů a jiného software. Správce nebude provádět žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném individuálním zpracování, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

 

Závěrečné informace

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou vypracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na aktuálních kontaktech uvedených přímo na portále www.ironicsport.cz a emailu eshop@ironicsport.cz.